Algemene voorwaarden

 

1.     Algemeen
Degene die met Zaak van Opruimen een overeenkomst voor advies, coaching of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

2.    Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Zaak van Opruimen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3.     Kwaliteit
Zaak van Opruimen verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Zaak van Opruimen.

4.     Offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en wijzigingen in gegevens opdrachten.
4.1 Het telefonische intakegesprek of kennismaking op locatie is kosteloos. Voor een uitgebreider intakegesprek wordt het uurtarief berekend. Na dit oriënterend gesprek van ± 1 uur wordt een vrijblijvende offerte gedaan voor maatwerk of pakketkeuze, welke vervalt na 2 maanden tenzij anders aangegeven.

4.2 Zaak van Opruimen kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een orderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

4.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij Zaak van Opruimen beschikbare informatie.

4.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging door Zaak van Opruimen is ontvangen en geaccepteerd. Zaak van Opruimen stuurt hier een bevestiging van. Deze bevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van het betreffende advies, coaching traject en de algemene voorwaarden.

4.5 Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coaching traject en de algemene voorwaarden.

4.6 Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is geschied.

4.7 In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Zaak van Opruimen dient te worden vermeld of – en zo ja in hoeverre – een opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.

4.8 De vermelde prijzen in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

5.     Gegevens verstekken door opdrachtgever aan Zaak van Opruimen
De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Zaak van Opruimen al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar hebben voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.

6.     Wijze van uitvoering opdracht
6.1 Zaak van Opruimen bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.

6.2 Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, zal in overleg worden overeengekomen.

7.     Privacy en geheimhouding
7.1 Zaak van Opruimen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

7.2 In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Zaak van Opruimen zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

7.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, Zaak van Opruimen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zaak van Opruimen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zaak van Opruimen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8.     Factuurbedrag en kosten
8.1 Alle tarieven zijn zonder Btw.

8.2 De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

8.3 De tariefaanpassing zal per 1 september van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te tellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefaanpassing.

8.4 Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Zaak van Opruimen.

8.5 Werkzaamheden zullen op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Zaak van Opruimen gebruikelijke methoden.

8.6 Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Zaak van Opruimen verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.

8.7 Voor een reisafstand verder dan 10 kilometer (enkele reis) wordt € 0,25 per km in rekening gebracht vanaf een afstand van deze 10 kilometer.

8.8 Zaak van Opruimen zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een factuur voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.

8.9 Bij de afname van een pakket ontvangt de opdrachtgever bij de aanvang van de werkzaamheden een factuur voor het hele pakket. Dit bedrag moet in één keer worden voldaan en binnen 14 dagen.

9.     Betalingsvoorwaarden
9.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, contant of op een op de factuur aangegeven bankrekening.

9.2 Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien Zaak van Opruimen haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

10.  Aansprakelijkheid
10.1 Zaak van Opruimen heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie.

10.2 Zaak van Opruimen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Zaak van Opruimen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

10.3 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Zaak van Opruimen heeft gemeld.

10.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Zaak van Opruimen of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Zaak van Opruimen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

10.5 Elke aansprakelijkheid van Zaak van Opruimen voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.  Duur en beëindiging
11.1 Een overeenkomst voor een organizing sessie kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

11.2 Zaak van Opruimen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

11.3 Als één van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

11.4 Zaak van Opruimen is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

12.  Tekortkomingen-afspraken verzetten
12.1 Zaak van Opruimen behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van naaste of vergelijkbare omstandigheden, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

12.2 Zaak van Opruimen behoudt zich het recht om afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor haar op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.

12.3 Bij annulering van een afspraak door Zaak van Opruimen op grond van dit artikel is Zaak van Opruimen niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden.

12.4 Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak deze kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Zaak van Opruimen gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor de geplande afspraak worden dezelfde tarieven gehanteerd.

13.  Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle door Zaak van Opruimen geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van Zaak van Opruimen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.2 Bij niet tijdige betaling heeft Zaak van Opruimen het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.

13.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Zaak van Opruimen snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.4 De opdrachtgever verplicht zich optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Zaak van Opruimen. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Zaak van Opruimen deze verhalen op opdrachtgever.

13.5 Alle door Zaak van Opruimen verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, boeken, teksten, enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Zaak van Opruimen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door Zaak van Opruimen worden gebruikt als boeken welke door Zaak van Opruimen zijn geleverd, zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet.

14.  Klachtenprocedure
14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Zaak van Opruimen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zaak van Opruimen in staat is adequaat te reageren.

14.2 Indien een klacht gegrond is, zal Zaak van Opruimen de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

14.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Zaak van Opruimen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

15.  Geschillen
Ter zake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is, afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering, hetzij de Arrondissementsrechtbank, hetzij het kantongerecht te Alkmaar bevoegd.

16.  Toepasselijk recht
Op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Zaak van Opruimen, februari 2020