Voorwaarden

1. ALGEMEEN
Degene die met Zaak van Opruimen een overeenkomst voor advies, begeleiding of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

2. TOEPASSING
Deze voorwaarden maken deel uit van elke opdracht die Zaak van Opruimen ontvangt en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. KWALITEIT
Zaak van Opruimen verplicht zich tot het leveren van goed werk in voorbereiding en uitvoering, in overeenstemming met de geldende professionele normen en naar beste vermogen.

4. OPDRACHTBEVESTIGING
4.1 Een opdrachtbevestiging is gebaseerd op de bij Zaak van Opruimen beschikbare informatie. 

4.2 Zaak van Opruimen kan niet aan de opdrachtbevestiging worden gehouden als deze, of een orderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Zaak van Opruimen stuurt de opdrachtbevestiging per e-mail en omvat een afspraakbevestiging, beschrijving van de opdracht en (een verwijzing naar) de voorwaarden van Zaak van Opruimen.

4.4 Zonder tegenbericht gaat opdrachtgever akkoord met de gestuurde bevestiging van de opdracht en de voorliggende voorwaarden.

4.5 Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de opdracht definitief.

5. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
5.1 Zaak van Opruimen bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en licht de opdrachtgever in over de wijze waarop hier vorm aan wordt gegeven.

5.2 Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, wordt in onderling overleg overeengekomen.

5.3 De duur van de begeleiding is afhankelijk van de persoonlijke (leef)situatie, de fysieke en mentale gezondheid en het budget. 

5.4 De duur van een organizing werkafspraak op locatie is minimaal 3 uur. Afwijkingen hierop zijn expliciet vermeld bij betreffende dienstverlening.

6. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING
6.1 Zaak van Opruimen houdt zich strikt aan het zorgvuldig bewaren en geheim houden van alle informatie en vertrouwelijke gegevens die tijdens de opdracht ter kennis komen.

6.2 Als, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, Zaak van Opruimen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan is Zaak van Opruimen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

7. VERPLAATSEN VAN AFSPRAKEN
7.1 Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak 24 uur of langer van tevoren verplaatst, brengt Zaak van Opruimen geen kosten in rekening.

7.2 Als de opdrachtgeer een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang verplaatst of niet nakomt, is Zaak van Opruimen gerechtigd om 50% van de kosten in rekening te brengen.

8. DUUR EN BEËINDIGING OPDRACHT
8.1 Een overeenkomst voor een opdracht kan in onderling overleg tussen opdrachtgever en Zaak van Opruimen op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

8.2 Een overeenkomst van opdracht kan direct en eenzijdig, zonder ingebrekestelling, worden beëindigd als opdrachtgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet.

8.3 Als één van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is de andere partij bevoegd de opdracht, na het wijzen op de tekortkoming, te beëindigen.
De geleverde prestaties tot de beëindiging worden op de overeengekomen wijze betaald.

9. OVERMACHT
9.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor een afspraak Zaak van Opruimen onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van omstandigheden waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Zaak van Opruimen maakt zo spoedig als mogelijk een nieuwe afspraak.

9.2. Als het niet lukt om binnen 7 werkdagen een nieuwe afspraak overeen te komen, mag opdrachtgever het desbetreffende onderdeel van de opdracht kosteloos te annuleren.

9.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van de opdracht op grond van dit artikel is Zaak van Opruimen niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Zaak van Opruimen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Zaak van Opruimen.

10.2 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

10.3 Zaak van Opruimen heeft een inspanningsverplichting om te werken binnen de grenzen van haar competentie, en geen resultaatverplichting.

11. KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 De vermelde tarieven op de website zijn voor particulieren zonder BTW, reis- en parkeerkosten, reistijd en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven. Voor zakelijk opdrachtgevers geldt een hoger tarief.

11.2 De reiskosten volgen de adviesprijsstelling voor flexibele kosten van de ANWB en zijn gebaseerd op een bedrag per gereden kilometer. Voor reistijd, langer dan 30 minuten enkele reis, geldt het uurtarief. 

11.2 Genoemde tarieven kunnen worden aangepast, rekening houdend met indexatie, inflatie, gemiddelde prijsstelling en eigen kennis, scholing en ervaring.

11.3 Betalingen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te te worden overgemaakt. 

11.4 De betaling kan worden overgemaakt naar de op de factuur aangegeven bankrekening: NL68 INGB 0005 1555 10, t.n.v. E. Wentzel te Heerhugowaard.
        Betaling kan worden voldaan met een betalingsverzoek door Zaak van Opruimen vanuit voorgenoemd ING banknummer.
        Betaling kan direct contant worden voldaan.

11.5 Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zaak van Opruimen is gerechtigd om extra kosten te berekenen voor incasso.

error: Content is protected !!