Voorwaarden

1. ALGEMEEN
Degene die met Zaak van Opruimen een overeenkomst voor advies, begeleiding of organizing aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

2. TOEPASSING
Deze voorwaarden maken deel uit van elke opdracht die Zaak van Opruimen ontvangt van opdrachtgevers en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. KWALITEIT
3.1 Zaak van Opruimen verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Zaak van Opruimen.

3.2 Zaak van Opruimen bepaalt de wijze waarop haars inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.

3.3 Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, gebeurt in overleg.

4. OPDRACHTBEVESTIGING
4.1 Een opdrachtbevestiging komt tot stand, en is gebaseerd op de bij Zaak van Opruimen beschikbare informatie. 

4.2 Zaak van Opruimen kan niet aan haar bevestigde opdracht worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de bevestiging van opdracht, of een orderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Na het overeenkomen van een opdracht stuurt Zaak van Opruimen een bevestiging per e-mail. Deze omvat in elk geval een afspraakbevestiging, beschrijving van de opdracht en de voorwaarden van Zaak van Opruimen.

4.4 Zonder tegenbericht gaat opdrachtgever akkoord met de gestuurde bevestiging van de opdracht en de voorliggende voorwaarden.

4.5 Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de opdracht definitief.

4.6 De vermelde prijzen in de opdrachtbevestiging en op de website zijn zonder BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

5. WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT
5.1 Zaak van Opruimen bepaalt de wijze waarop haars inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht om de opdrachtgever in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.

5.2 Het tijdsbestek waarbinnen de opdracht zal worden vervuld, wordt in onderling overleg overeengekomen.

5.3 De duur van de begeleiding is afhankelijk van de persoonlijke (leef)situatie, de fysieke en mentale gezondheid en het budget. 

5.4 De duur van een werkafspraak op locatie is minimaal 2 uur.

6. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING
6.1 Zaak van Opruimen houdt zich strikt aan alle informatie en vertrouwelijke gegevens die tijdens de opdracht ter kennis komen zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

6.2 Als, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, Zaak van Opruimen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan is Zaak van Opruimen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

7. VERPLAATSEN VAN AFSPRAKEN
7.1 Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak 24 uur of langer van tevoren verplaatst, brengt Zaak van Opruimen geen kosten in rekening.

7.2 Als de opdrachtgeer een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang verplaatst of niet nakomt, is Zaak van Opruimen gerechtigd om 50% van de kosten in rekening te brengen.

8. DUUR EN BEËINDIGING OPDRACHT
8.1 Een overeenkomst voor een opdracht kan in onderling overleg tussen opdrachtgever en Zaak van Opruimen op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

8.2 Zaak van Opruimen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

8.3 Als één van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is de andere partij bevoegd de opdracht te beëindigen zonder verschuldigde vergoeding. De andere partij is hierbij gewezen op de tekortkoming en is de verplichting niet alsnog, binnen een redelijke termijn, nagekomen. De geleverde prestaties tot de beëindiging worden op de overeengekomen wijze betaald.

9. OVERMACHT
9.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor een afspraak Zaak van Opruimen onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

9.2. In geval van overmacht maakt Zaak van Opruimen zo spoedig als mogelijk na herstel of andere omstandigheid een nieuwe afspraak om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren. Als het Zaak van Opruimen niet lukt binnen 7 werkdagen een nieuwe afspraak overeen te komen, mag opdrachtgever het desbetreffende onderdeel van de opdracht kosteloos te annuleren.

9.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van de opdracht op grond van dit artikel is Zaak van Opruimen niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Zaak van Opruimen is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Zaak van Opruimen.

10.2 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

10.3 Zaak van Opruimen heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatverplichting, en zal zich te allen tijde maximaal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.

11. KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 De vermelde prijzen zijn zonder BTW, reiskosten, parkeerkosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

11.2 De reiskosten bedragen € 0,25 per kilometer. De reistijd tot 30 minuten voor een enkele reis is hierbij inbegrepen. 

11.2 De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.

11.3 Betalingen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. 

11.3 Betaling kan worden overgemaakt naar de op de factuur aangegeven bankrekening: NL68 INGB 0005 1555 10, t.n.v. E. Wentzel te Heerhugowaard.
        Betaling kan worden voldaan met een betalingsverzoek door Zaak van Opruimen vanuit voorgenoemd ING banknummer.
        Betaling kan worden voldaan met een betalingsverzoek door Zaak van Opruimen vanuit Tikkie naar het mobiele nummer in WhatsApp van opdrachtgever.
        Betaling kan direct contant worden voldaan.

11.4 Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zaak van Opruimen is gerechtigd om extra kosten te berekenen voor incasso.